Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1

ALGEMEEN REGLEMENT

VOOR DE

POLDERS IN DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND.

HOOFDSTUK I. Algemeene bepalingen.

Artikel 1. (1, le lid en 107, 2e lid) l>.

1. De zorg voor de waterstaatsbelangen van alle waterstaatkundige polders, geheel in Zuid-Holland gelegen, wordt aan waterschappen opgedragen, voor zooveel niet bij besluit der Provinciale Staten, door den Koning goedgekeurd, het tegendeel is bepaald.

2. Deze waterschappen worden in dit reglement polders genoemd.

„Waar onze waterstaatswetgeving, op het voetspoor der Grondwet, slechts waterschappen kent, dient te worden aangegeven de verhouding van het geographische waterstaatkundige begrip „polder" tegenover het juridische wettelijke begrip „waterschap"." (Rapport Commissie bh. 4.)

De Commissie uit de Staten schreef, dat de beteekenis van het voorstel, waartoe zij gekomen was (en dat door de Staten is aanvaard), zich in deze drie onderdeelen splitsen liet:

1. „De zorg voor de waterstaatsbelangen van iederen waterstaatkundigen polder, geheel in Zuid-Holland gelegen, is aan een waterschap opgedragen, behoudens dat

2. „bij besluit der Staten, door den Koning goedgekeurd, voor eenigen waterstaatkundigen polder eene uitzondering kan worden gemaakt, zooals bij ontpoldering pleegt te geschieden.

1) Het tusschèn () geplaatste geeft de overeenkomstige bepalingen van het oude reglement aan.

Sluiten