Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5

zooals deze krachtens artikel 17 werd vastgesteld, in den polder kunnen worden uitgebracht.

4. Bij verkiezingen en het nemen van besluiten, waartoe krachtens het bijzonder reglement slechts de ingelanden van een gedeelte van den polder worden geroepen, wordt het aantal stemmen, met inachtneming van het tweede en derde lid bepaald door het aantal hectaren omslagplichtig land of water, dat de ingelanden in dat gedeelte van den polder in eigendom, erfpacht of vruchtgebruik hebben.

5. De polder, ingeland zijnde, heeft geen stemrecht.

6. Land of water, met erfpacht of vruchtgebruik bezwaard, komt ten behoeve van den eigenaar niet in aanmerking.

EERSTE LID.

„Alle natuurlijke personen en alle rechtspersonen". Rechtspersonen zijn de Staat, de provincie, gemeenten, polders en andere waterschappen, vereenigingen, waarvan de statuten zijn goedgekeurd ingevolge de wet van 22 April 1855, St.bl. 32; coöperatieve vereenigingen; instellingen van weldadigheid, voorkomende op de lijst, bedoeld bij art. 3 der Armenwet (St.bl. 165 van 1912); naamlooze vennootschappen; stichtingen.

Behalve deze rechtspersonen kunnen alleen natuurlijke personen ingeland zijn.

Niet dus maatschappen (die volgens art. 23 van het oude reglement ingelanden konden zijn) en vennootschappen onder firma. Voor de goederen, die op het kadaster ten name van een maatschap of vennootschap onder firma staan, zijn ingeland de deelgenooten.

Last geeft dit niet. Volgens de uitdrukkehjke bepaling, voorkomende in het derde lid van art. 17, kan men bfl het opmaken van de lijst van stemgerechtigde ingelanden volstaan met den naam van de maatschap of vennootschap onder firma te vermelden en voorts alleen die firmanten, wier namen uit het kadaster bli jken. Bij het gaarderboek (art. 144, lid 2) volgt men het kadaster en vermeldt dus eenvoudig den naam van de maatschap of vennootschap onder firma. Evenzoo bij het uit het gaarderboek op te maken kohier (art. 145).

Overigens heeft men in het oog te houden, dat het bezit van goederen onder maatschap of vennootschap onder firma slechts

Sluiten