Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

begrepen, niet meer stemmen uitbrengen dan één vierde van de stemmen, welke volgens de lijst van stemgerechtigde ingelanden, zooals deze krachtens artikel 17 werd vastgesteld, in den polder kunnen worden uitgebracht.

2. Een beambte van den polder mag geen gemachtigde zijn.

EERSTE LID.

„Zooals deze krachtens artikel 17 werd vastgesteld". Zie de a^nteekening bij lid 3 van art. 4.

TWEEDE LID.

In afwijking van het oude reglement (art. 25, derde lid) kunnen thans bestuursleden wel gemachtigden zijn.

Artikel 11. (42, 3e lid).

1. De machtiging kan slechts worden verleend aan één in de volmacht met name genoemd persoon.

2. Is de duur van de machtiging door eene bepaling in de volmacht in eenig opzicht beperkt en dus geen doorloopende machtiging verleend, dan geldt de machtiging slechts voor de eerstkomende vergadering of verkiezing.

3. Tenzij uit de volmacht het tegendeel blijkt is:

hij, die gemachtigd is voor één verkiezing, tevens gemachtigd voor de herstemming, waartoe die verkiezing aanleiding mocht geven;

hij, die gemachtigd is voor één vergadering, tevens gemachtigd voor de op dien dag te houden verkiezingen, de daaropvolgende herstemmingen en de tweede vergadering, die wegens onvoltalligheid noodig mocht zijn.

EERSTE LID.

„Eén in de volmacht met name genoemd persoon". Ongeldig zijn dus:

blanco-volmachten;

volmachten, die twee of meer personen gezamenlijk aanwijzen;

volmachten, die A machtigen en bjj diens verhindering B. (Rapport Commissie blz. 16.)

Dit kan geen bezwaar opleveren, omdat volgens art. 9, lid 2, een gemachtigde altijd weder op znn beurt een ander machtigen kan.

Sluiten