Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18

Artikel 21. (30 en 31, le Md).

1. Ieder der in art. 19, eerste lid, bedoelde personen en ieder belanghebbende, aan wien de beslissing van het bestuur is medegedeeld, kan binnen acht dagen na de dagteekening van de beslissing van het bestuur bij Gedeputeerde Staten in beroep komen.

2. Gedeputeerde Staten beslissen binnen dertig dagen.

3. Zoo noodig wordt de lijst zonder verwijl in overeenstemming gebracht met de beslissing van Gedeputeerde Staten en met de eindbeslissing in hooger beroep.

TWEEDE EN DERDE LID.

Van deze beslissingen van Gedeputeerde Staten ^staat beroep op de Kroon open naar de voorschriften van de artt. 19, 21 en 26 van de wet van 10 November 1900, St.bl. 176, houdende algemeene regels omtrent het waterstaatsbestuur.

Artikel 22. (32, 2e en 3e lid).

1. Bij overgang van eigendom, erfpacht of vruchtgebruik van omslagplichtig land of water, kan de nieuwe verkrijger met overlegging van bewijzen vorderen, dat de noodige wijziging in de lijst wordt aangebracht.

2. Het bestuur beslist op dit verzoek vóór de eerstvolgende stemming, herstemming of vergadering van stemgerechtigde ingelanden.

3. Het bestuur deelt zijne beslissing zonder verwijl aan den belanghebbende mede, en brengt zoo noodig de lijst daarmede in overeensteming.

EERSTE LID. ,

„Met overlegging van bewijzen". De nieuwe verkrijger zal moeten aantoonen, dat mj bij het hadaster als eigenaar, erfpachter of vrachtgebruiker bekend staat. Dus zal öf een kadastraal uittreksel moeten worden getoond, öf een titel van aankomst, waaruit blijkt, dat de ovei^hrijving in de kadastrale registers is geschied.

TWEEDE LTD.

Beroep van de beslissing van het bestuur is niet gegeven. Het betreft hier trouwens handelingen, waarover tenauwernöod meeningsverschil kan bestaan. Mocht het bestuur een beslissing

Sluiten