Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22

neming van de termijnen in het voorgaande artikel voor de verkiezing gesteld, eene aanbevehngshjst van drie personen opgemaakt.

2. In de aanbevelingslijsten wordt aangegeven tot welken tijd de benoeming zal strekken.

3. Het bestuur zendt de aanbevelingshjsten met de processen-verbaal der gehouden stemmingen en herstemmingen en met de ingediende bezwaren en zijne beschouwingen daaromtrent na verloop van den in art. 53 gestelden termijn aan Gedeputeerde Staten.

4. Het bestuur voegt daarbij voor iederen op de aanbevehngshjst voorkomenden persoon een staat, ingericht volgens door Gedeputeerde Staten mede te deelen model.

5. Wordt eene-nieuwe aanbevelingslijst of aanvulling eener aanbevelingslijst verlangd, dan zorgt het bestuur, dat binnen dertig dagen eene nieuwe stemming plaats heeft.

In het woord „aanbevelingslijst" ligt reeds, dat de Kroon ook buiten die hjst om benoemen mag.

VIERDE LID.

Zie dit model hierachter, blz. 99.

§ 3. De benoembaarheid, de redenen van uitsluiting en de eed.

Artikel 28. (8, le hd).

1. Om tot hd van het bestuur te kunnen worden benoemd moet men zijn Nederlander, den leeftijd van 21 jaren hebben bereikt en geen 70 jaren oud zijn.

2. Niet benoembaar zijn zij, diej |Ji^*x» a. onder curateele zijn gesteld;

6. ter zake van krankzinnigheid zijn geplaatst in een krankzinnigengesticht of in eene woning, welke volgens wettelijk voorschrift als een deel van een krankzinnigengesticht wordt' beschouwd;

c. bij rechterlijk gewijsde ontzet zagn van het recht ambten of het ambt van hd van het bestuur van een waterschap te bekleeden.

Sluiten