Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24

5. De goederen van een rechtspersoon komen slechts voor één der leden van het bestuur van die rechtspersoon in aanmerking.

6. Mits zij de overige vereischten bezitten, kunnen zoons en schoonzoons van personen, die op grond van de bepalingen van dit artikel (het vierde hd sub c uitgezonderd) benoembaar zouden zijn, eveneens tot hd van het bestuur worden benoemd.

Zie hetgeen omtrent dit en het volgend artikel voorkomt in de circulaire van Gedeputeerde Staten (hierachter, blz. 138).

EERSTE LID.

Vóór de benoeming — dat is dus voor de door stemgerechtigde ingelanden te benoemen bestuursleden vóór den dag der herstemming of (als geen herstemming noodig is) der stemming — moet het zakelijk recht van eigendom, erfpacht of vruchtgebruik verkregen zijn of de akte van huur of van eenige andere overeenkomst zijn geregistreerd. Door dit laatste worden fictieve huurcontracten uitgesloten.

Dat een bepaald persoon eigenaar, erfpachter of vruchtgebruiker Van omslagplichtig land of water is, zal als regel uit de kadastrale registers zijn te zien. Echter niet steeds: b.v. als de goederen eener nalatenschap nog staan ten name van den overledene. Waar toch het artikel niet naar het kadaster verwüst, zal de benoemde ook langs anderen weg aannemelijk kunnen maken, dat hij eigenaar, erfpachter of vruchtgebruiker is.

Dat bijeengeteld mag worden wat iemand als eigenaar en wat hij als huurder bezit, behoeft wel niet gezegd.

Het artikel vervangt reeds terstond de in sommige bnzondere reglementen voorkomende bepaling over het grondbezit, dat de bestuursleden ten minste moeten bezitten. (Zie art. 191.)

VIERDE LID.

Deze bepaling is aldus gewijzigd in 1916. Bij huur geldt deze gehjkstelling blijkens den aanhef niet. Ondanks den mannelijken vorm, geldt het voorschrift voor vrouwen zoo goed als voor mannen.

ZESDE LID.

Het tusschen () geplaatste maakt uit, dat, al is b.v. de directeur van een naamlooze vennootschap zelf wel tot hd van het bestuur benoembaar, dit niet geldt voor zijn zoon of schoonzoon.

Sluiten