Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27

^%-Artikel 33. (10).

Het lidmaatschap van het bestuur is onvereenigbaar met de betrekking van:

Commissaris des Konings in de provincie Zuid-Holland;

hd van Gedeputeerde Staten dezer provincie;

Griffier van de Staten dezer provincie;

Dijkgraaf of Hoogheemraad van een waterschap, welks bestuur met het toezicht op den polder is belast;

beambte van den polder, behoudens het bepaalde in het tweede hd van art. 24.

Wie een dezer betrekkingen bekleedt, kan dus niet als bestuurslid worden toegelaten. Het bestuurslid, dat tot een dezer betrekkingen wordt geroepen, houdt door het aannemen daarvan op hd van het bestuur te zijn of (als hij door de Kroon benoemd is) is verplicht zijn ontslag te vragen. (Artt. 61 en 62.)

„Beambte van den polder". Het is de vraag, of het artikel een beletsel vormt tegen een tijdelijke opdracht van de betrekking van secretaris of van die van penningmeester aan een hd van het bestuur.

Een tijdelijke benoeming staat in dezen met een vaste benoeming gehjk. Zij moet evenals deze geschieden door de vergadering van stemgerechtigde ingelanden; de benoemde moet den eed of de belofte afleggen; geldt het het penningmeesterschap, dan moet er borgtocht worden gesteld. Ook de voor bepaalden tijd benoemde secretaris of penningmeester is beambte van den polder en kan dus niet tevens bestuurslid zijn.

Maar iets anders is de tijdelijke waarneming van het ambt door een ander. De polder heeft op één oogenblik nooit meer dan één secretaris en één penningmeester. Wie een dezer beambten tijdens schorsing, ziekte of afwezigheid vervangt, is dus geen secretaris of permingmeester, maar neemt slechts de werkzaamheden waar. Hij is geen beambte van den polder; de opdracht kan dus ook aan een bestuurslid worden verstrekt. Zij geschiedt bij besluit van het bestuur.

Het wil me voorkomen, dat ook bij ontslag of overlijden — al is de betrekking dan vacant, zoodat een tijdelijke benoeming mogehjk zou zijn — de meer eenvoudige weg eener opdracht tot tijdelijke waarneming gevolgd kan worden.

Sluiten