Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

29

Zie ook de circulaire van Gedeputeerde Staten (hierachter, blz. 139).

Artikel 35. (12). De leden van het bestuur mogen niet:

a. in rechtsgedingen, waarin de polder betrokken is, als advocaat of procureur werkzaam zijn;

b. onmiddellijk of middellijk deelnemen aan onderhandsche pacht van de goederen en inkomsten van den polder, aan leveringen of aanbestedingen te zijnen behoeve, aan het koopen van betwiste vorderingen ten laste van den polder.

§ 4. De verkiezingen.

Artikel 36. (33).

1. Het bestuur bepaalt, met inachtneming van de artt. 26, 27, 43 en 47, den dag en de uren, waarop en de plaats, waar de stemming en zoo noodig de herstemming zal worden gehouden.

2." Minstens veertien dagen vóór den dag, waarop de verkiezing zal plaats hebben, wordt hiervan door oproepingsbrieven kennis gegeven.

3. De oproepingsbrieven vermelden bovendien voor iedere vacature den naam van hem, wiens plaats moet worden vervuld en de oorzaak, waardoor de plaats is opengevallen.

Wordt op den dag der stemming tevens een vergadering van stemgerechtigde ingelanden gehouden en wenscht het bestuur gebruik te maken van de bij art. 47, 5de hd, gegeven bevoegdheid om ook de herstemming op dienzelfden dag te stellen, dan zal dit in de oproepingsbrieven moeten worden vermeld.

Artikel 37.

De oproepingsbrieven worden toegezonden:

a. aan aUe stemgerechtigde ingelanden, met uitzondering van hen, wier rechten ingevolge artikel 7 door een ander worden uitgeoefend;

b. aan hen, die ingevolge artikel 7 de rechten van stemgerechtigd ingeland voor een ander uitoefenen en als zoodanig op de lijst van stemgerechtigde ingelanden zijn vermeld;

Sluiten