Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

31

3. Totdat het proces-verbaal der stemming of herstemming gesloten is, kunnen alle personen, die bevoegd zijn aan de stemming deel te nemen, mondeling aan het stembureau hunne bezwaren mededeelen tegen hetgeen door het stembureau wordt verricht.

Wat de volmachten betreft, heeft het stembureau natuurlijk niet te maken met die doorloopende volmachten, welke het op de ' lijst van stemgerechtigde ingelanden aangeteekend vindt; het zal die zelfs niet eens te zien krijgen. Evenmin heeft het te onderzoeken de geldigheid van voor één verkiezing verleende volmachten, welke het van het bestuur, als in orde bevonden, ontvangt (art. 13, hd 4).

Daarentegen heeft het stembureau te onderzoeken alle volmachten — ook doorloopende — welke niet op de lijst van stemgerechtigde ingelanden staan vermeld, maar ter stemming worden medegebracht. Zijn beslissing heeft echter slechts kracht „voor zooveel de stemming en de eventueele herstemming betreft". De aan het stembureau overhandigde doorloopende volmachten zal dus het bestuur ook zijnerzijds hebben te onderzoeken, nadat het ze krachtens art. 50 van het stembureau heeft ontvangen.

Artikel 40.

Niemand kan tot de stemming worden toegelaten, indien reeds door een ander, zelfs onbevoegd, het stemrecht is uitgeoefend, dat hij wenscht uit te oefenen.

Artikel 41. (35, le hd). Ter verviüling van iedere vacature wordt afzonderlijk gestemd.

De stemmingen kunnen wel gelijktijdig plaats hebben, doch met verschillende bussen.

Iedere plaats op een aanbevelingslijst voor een benoeming door de Kroon is een vacature, zoodat voor het opmaken van een aanbevelingshjst van drie personen met drie bussen gestemd moet worden.

Artikel 42.

1. Vóór den aanvang der stemming sluit de voorzitter de stembus.

Sluiten