Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33

Artikel 45.

1. Van onwaarde zijn de stembriefjes, die niet zijn gewaarmerkt op de door het bestuur bepaalde wijze, die onderteekend zijn, die niet ingevuld zijn en die niemand duidehjk aanwijzen. Bij eene herstemming zijn bovendien van onwaarde de stemmen, uitgebracht op personen, niet voorkomende op de in art. 47 bedoelde lijst.

2. Is meer dan één naam ingevuld, dan komt alleen de vooropgestelde in aanmerking.

Artikel 46.

1. Onmiddellijk nadat de stemming gesloten is verklaard, worden de lijsten van hen, die aan de stemming hebben deelgenomen, gesloten en door den voorzitter en de leden van het stembureau onderteekend. Vervolgens opent de voorzitter de stembus.

2. Het stembureau telt de stembriefjes van 1, 3 en 6 stemmen, die zich in iedere bus bevinden; de gevonden aantallen worden door den voorzitter medegedeeld.

3. Daarop opent de voorzitter de stembriefjes en leest den inhoud daarvan overluid voor.

4. Het oudste hd van het stembureau ziet de stembriefjes na.

5. De leden van het stembureau teekenen ieder voor zich de stemmen op.

6. De voorzitter deelt mede, hoeveel stemmen van onwaarde zijn verklaard, en hoeveel stemmen op iederen persoon zijn uitgebracht.

VIJFDE LID.

„De leden van het stembureau". Blijkbaar is hier de voorzitter van het stembureau niet onder begrepen.

Artikel 47. (35, 2e hd).

1. Bij eerste stemming wordt niemand verkozen dan met volstrekte meerderheid van stemmen.

2. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan maakt het bestuur uit het proces-verbaal der

A. P. R. 2e dr.

3

Sluiten