Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35

-een dag, waarop tevens een vergadering van stemgerechtigde ingelanden wordt gehouden, ook de herstemming op dienzelfden dag te doen geschieden. Dienaangaande zal echter moeten worden beslist bij de uitschrijving der verkiezing, want het zal eventueel in de oproepingsbrieven moeten worden vermeld.

Artikel 48.

1. Bij herstemming is hij verkozen, die de meeste stemmen heeft verkregen.

2. Bij gelijk aantal stemmen is de oudste de verkozene; is de leeftijd gelijk, dan beshst het lot.

Artikel 49. (36, le hd).

1. Het stembureau maakt van den uitslag van iedere stemming of herstemming een proces-verbaal op, dat door den voorzitter en de leden van het stembureau wordt onderteekend.

2. Het proces-verbaal houdt in:

a. het aantal stemmen, dat volgens de lijst van stemgerechtigde ingelanden, zooals die op het oogenbhk der stemming of herstemming luidt, in den polder kan worden uitgebracht;

b. het aantal stembriefjes van 1, 3 en 6 stemmen, dat in de stembus is gevonden;

c. het aantal stembriefjes van 1, 3%en 6 stemmen, dat van onwaarde is verklaard, met vermelding voor ieder van die briefjes van de gronden, waarop de beslissing steunt;

d. het aantal stemmen, dat op iederen persoon is uitgebracht;

e. de gronden, waarop iemand niet tot de stemming is toegelaten;

ƒ. de bezwaren, welke krachtens art. 39 zijn ingebracht.

TWEEDE LID.

Sub a. Bij deze opgaaf zal in mindering moeten worden gebracht het aantal stemmen, waarmede een ingeland het in art 4, hd 3, gestelde maximum overschrijdt. Vermeld moet toch worden het getal stemmen, dat zou znn uitgebracht, als alle stemgerechtigde ingelanden opkwamen.

Sluiten