Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

39

ZESDE EN ZEVENDE LTD.

Van de beslissing van Gedeputeerde Staten staat beroep open naar de regels van ยง 9 en art. 26 der wet van 10 November 1900, St.bl. 176, houdende algemeene regels omtrent het waterstaatsbestuur.

Artikel 57.

1. Voor de door stemgerechtigde ingelanden benoemde bestuursleden, wier benoeming aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten is onderworpen, strekt die goedkeuring tot toelating.

2. Heeft de benoemde zijne benoeming aangenomen, dan wordt door het bestuur na verloop van den in art. 53 gestelden termijn de goedkeuring gevraagd.

3. Dit verzoek gaat vergezeld van:

de hjsten van hen, die aan de stemming en de herstemming hebben deelgenomen;

de processen-verbaal van de stemming en herstemming; de ingekomen bezwaarschriften;

de beschouwingen van het bestuur omtrent de bij het stembureau en bij het bestuur ingebrachte bezwaren;

een staat van inhchtingen omtrent den benoemde, ingericht volgens het door Gedeputeerde Staten vast te stellen model.

Goedkeuring van Gedeputeerde Staten op de benoeming van een bestuurslid is in dit reglement alleen vereischt bij art. 30. De eisch van goedkeuring kan echter ook bjj het bijzonder reglement zijn gesteld.

DERDE LID, SLOT.

Zie het model hierachter, blz. 100.

Artikel 58.

Geene toelating geschiedt, indien bij de verkiezingen onregelmatigheden hebben plaats gehad, die op den uitslag van invloed hebben kunnen zijn, of indien de benoemde, nadat dit is verlangd, in gebreke is gebleven om ten genoegen van het gezag, dat over de toelating beslist, aan te toonen, dat door hem wordt voldaan aan de vereischten voor de benoeming gesteld.

Sluiten