Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45

TWEEDE LID.

Zie het aangeteekende op art. 28, hd 2.

Artikel 69. (73).

1. De secretaris woont de vergaderingen bij van het bestuur t en van stemgerechtigde ingelanden en ontwerpt daarvan de notulen.

2. Hij is den voorzitter, het bestuur en de vergadering van stemgerechtigde ingelanden behulpzaam bij de vervulling hunner taak.

3. Alle stukken, welke van het bestuur en van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden uitgaan, worden door den secretaris mede onderteekend.

4. Indien de voorzitter tevens secretaris van den polder is, worden de stukken door een der overige bestuursleden mede onderteekend.

5. Afschriften en uittreksels dier stukken worden door den secretaris op last en met voorkennis van het bestuur afgegeven en door hem onderteekend.

6. Hij bewaart het archief en houdt den inventaris daarvan bij.

7. Bij schorsing of overlijden van den secretaris wordt het archief ten spoedigste door den voorzitter overgenomen en bewaard, totdat in den dienst is voorzien.

EERSTE LID.

„En ontwerpt daarvan de notulen". Zie over de vaststelling der notulen art. 81.

VIJFDE LID.

„Afschriften en uittreksels dier stukken". De daarvoor ten behoeve van den polder te vorderen kosten worden door het bestuur bepaald. (Art. 109.)

Artikel 70. (74).

1. De penningmeester int alle ontvangsten en doet alle uitgaven van den polder, welke door hem in de volgorde, waarin zij plaats hebben, in een register worden aangeteekend.

Sluiten