Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46

2. Hij is van de verplichting om eene ontvangst in te vorderen alleen dan ontheven, als de vergadering van stemgerechtigde ingelanden den post oninbaar verklaard heeft.

3. Hij houdt tot het doen der ontvangsten zitting op de plaatsen, dagen en uren, door het bestuur te bepalen.

4. Hij betaalt niet dan op stukken, door den voorzitter en een der leden van het bestuur voor gezien geteekend.

5. Hij geeft aan het bestuur, zoo dikwijls dit het vordert, inzage van de kas en de boeken.

6. Gedeputeerde Staten kunnen opneming van de kas en de boeken van hunnentwege gelasten.

EERSTE LID.

„In een register". De woorden schijnen vrijheid te laten om alle ontvangsten en uitgaven in één kasboek in te schrijven, dan wel, wat voor de gemeenten in deze provincie is voorgeschreven, een journaal van ontvang en een van uitgaaf te gebruiken.

VIJFDE LID.

De kasopneming van bestuurswege is geregeld in art. 103. Artikel 71.

De penningmeester doet jaarhjks vóór den eersten April onder overlegging der bescheiden aan het bestuur rekening van de door hem voor den polder gedane ontvangsten en uitgaven.

Artikel 72. (18).

1. De penningmeester is verantwoordelijk voor het hem opgedragen beheer en stelt vóór het in dienst treden zekerheid tot het bedrag, dat vóór zijne benoeming wordt bepaald, en dat bij aanmerkelijke verhooging of verlaging der inkomsten van den polder kan worden gewijzigd.

2. De kosten, op het stellen der zekerheid vallende, komen te zijnen laste.

3. De akte, waarbij zekerheid is gesteld, wordt in de eerstvolgende vergadering van stemgerechtigde ingelanden medegedeeld.

4. Het besluit, waarbij het bedrag der te stellen zekerheid

Sluiten