Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

51

Artikel 82. (40).

Het bestuur en de vergadering van stemgerechtigde ingelanden kunnen niet beraadslagen, besluiten, benoemen of aanbevelingen opmaken, tenzij respectievelijk de meerderheid der zitting hebbende leden aanwezig of een vierde der stemmen, welke in den polder kunnen worden uitgebracht, vertegenwoordigd is.

Geldt het een zaak van een afzonderlijk beheer, waaromtrent in een vergadering slechts een deel der leden mag stemmen, dan zal de meerderheid, resp. een vierde, van de gerechtigden aanwezig moeten zijn. (Deze beshssing hgt opgesloten in het besluit der Staten van 21 Juh 1914, no. LVI.)

„De meerderheid der zitting hebbende leden", dat is dus van de leden, die op dat oogenblik deel uitmaken van het bestuur.

Artikel 83. (41).

1. Wanneer het aantal leden, bij het voorgaande artikel bepaald, niet aanwezig of het vereischte aantal stemmen niet vertegenwoordigd is, wordt eene nieuwe vergadering belegd, uitsluitend ter behandeling van de zaken, welke wegens de onvoltalhgheid der vergadering niet zijn afgedaan, en wordt de reden, waarom de tweede vergadering is noodig geworden, in de oproepingsbrieven vermeld.

2. In de tweede vergadering wordt door de tegenwoordig zijnde leden of de vertegenwoordigde stemmen beshst.

3. De termijn van oproeping voor deze tweede vergadering is ten minste 24 uren voor het bestuur en ten minste driemaal 24 uren voor de vergadering van stemgerechtigde ingelanden.

EERSTE LID.

„Uitsluitend ter behandeling van de zaken, welke wegens de onvoltalligheid der vergadering niet zijn afgedaan". Blijkt het nu inmiddels gewenscht om ook andere zaken ter tafel te brengen, dan kan daartoe een tweede vergadering op denzelfden dag worden gehouden, voor welke dan echter de oproepingsbrieven binnen de termijnen van de artt. 78 en 79 moeten worden rondgezonden, terwijl natuurlijk ook art. 82 daarop van toepassing is.

Sluiten