Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

x

met elkander als met de voorschriften der drie genoemde wetten in verband worden gebracht.

Ten dienste van een vergelijking met de bepalingen van het oude reglement zijn achter het nummer van elk artikel de nummers der overeenkomstige artikelen van genoemd reglement vermeld.

De geschiedenis der herziening was deze.

Op 9 Augustus 1910 hebben Gedeputeerde Staten een ontwerp, vergezeld van een toelichting, een model voor het hoefslagboek en modellen voor de begrooting en de rekening, in de polders ter inzage gelegd en algemeen verkrijgbaar gesteld.

Van de gelegenheid om bezwaren in te dienen is ruimschoots gebruik gemaakt. Van alle hoogheemraadschappen en van vele polders en waterschappen kwamen brieven met beschouwingen, zoowel bezwaren als betuigingen van instemming, in. Te Dordrecht en Sommelsdijk werden vergaderingen van afgevaardigden uit polderbesturen gehouden, welke leidden tot opstelling van een gezamenlijk adres, waaraan tal van polderbesturen hun adhaesie betuigden.

Op 15 October 1912 dienden Gedeputeerde Staten hun voorstel bij de Staten in. De stukken zijn als bijlagen F 1—F 6 afgedrukt achter de notulen van de herfstzitting 1912. Hieronder bevonden zich:

een afdruk van het ter inzage gelegd ontwerp-reglement, waarin Gedeputeerde Staten aangegeven hadden de wijzigingen, welke zij naar aanleiding van de ingekomen bezwaren nader wenschten voor te stellen (bijlage F 2);

de memorie van toelichting, welke ter inzage had gelegen (bijlage F 3);

een overzicht van de tegen het ontwerp ingediende bezwaren met de beschouwingen van Gedeputeerde Staten daaromtrent (bqlage F 5).

Bij besluit der Staten van 3 December 1912, no. XII, werd het voorstel van Gedeputeerde Staten gesteld in handen van eene commissie, bestaande uit de heeren Prof. Mr. A. C. Visser van Yzendoorn, Voorzitter; A. A. van Gils; E. van der Gijp Barendregt; H. A. van der Hoeven; W. Los; P. S. Overwater; C. Warnaer; Mr. C. P. Zaauer, rapporteur, terwijl de heer Mr. J. Limburg als lid van Gedeputeerde Staten in de commissie zitting bad.

Sluiten