Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

56

„De Hooge Raad heeft bij zijn arrest van 10 Februari 1911 (W. v. h. R. 9139) beslist, dat, wil het bestuur van een waterschap bij keur de verplichting kunnen opleggen eene waterkeering te onderhouden, het de bevoegdheid daartoe aan het reglement van het waterschap of aan eene andere provinciale verordening moet ontleenen. Zoolang het Algemeen Polderreglement van kracht is geweest, heeft men steeds verondersteld dat deze bevoegdheid aan het bestuur toekwam. Trouwens het bestuur kan geen behoorlijken waterstaatkundigen toestand in den polder waarborgen, wanneer het die bevoegdheid (ook wat wateringen en slooten betreft) niet bezit". (Rapport Commissie blz. 33).

De bedoeling is dus blijkbaar vooral geweest om het bestuur in staat te stellen met keurbepalingen den bestaanden rechtstoestand te handhaven. Vandaar, dat de bevoegdheid niet gebruikt mag worden ten einde:

van een verplichting tot onderhoud hetzij den polder zelf, hetzij een particulier te ontheffen; ■ : den polder zelf van een onverplicht op zich genomen onderhoud te ontslaan (eerste hd);

terwijl het vierde hd er tegen waakt, dat bij nieuw ontstaande toestanden, waartoe de eigenaar niet heeft medegewerkt, toch op hem nieuwe lasten zouden worden gelegd.

Zie ook de circulaire van Gedeputeerde Staten (hierachter blz. 140).

Artikel 95. (47). Het is belast met de uitvoering van alle werken, door de vergadering van stemgerechtigde ingelanden bevolen en met de vaststelling van de bestekken en de voorwaarden van aanbesteding van alle werken en leveringen, ten behoeve van den polder te doen, voor zooveel de vergadering van stemgerechtigde ingelanden zich dit niet heeft voorbehouden.

Artikel 96. (49). Het is bevoegd en verplicht bij dringend of dreigend gevaar al de vereischte maatregelen te nemen'en te doen uitvoeren, waartoe de vergadering van stemgerechtigde ingelanden bevoegd is, onder gehoudenheid om daarvan aan die vergadering zoo spoedig mogelijk kennis te geven.

Men denke met name aan art. 112.

Sluiten