Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

60

Artikel 105. (55). Het besluit tot het voeren van rechtsgedingen, welke het gevolg zijn van wanbetaling van pachten of huren.

Deze bepaling vormt een uitzondering op art. 116.

Artikel 106.

1. Het is gehouden, de jaarlijksche rekening van den penningmeester en de daartoe behoorende bescheiden voorloopig op te nemen en van zijn onderzoek bij de behandeling der rekening mondeling verslag uit te brengen.

2. Voor dit mondelinge verslag kan in de plaats treden eene nota van opmerkingen, welke bij de bescheiden, tot de rekening behoorende, wordt gevoegd.

Artikel 107. (60 en 61).

1. Het is belast:

a. met de uitvoering van alle wetten en verordeningen, waarvan de uitvoering aan den polder of diens bestuur is opgedragen;

b. tenzij anders is bepaald, met de handhaving van de bepalingen in provinciale verordeningen, welke eene handeling verbieden zonder voorafgaande vergunning of machtiging van het polderbestuur, en met de handhaving van andere bepalingen in zoodanige verordeningen, waarvan de handhaving aan den polder of diens bestuur is opgedragen;

c. met de uitvoering van alle besluiten der vergadering van stemgerechtigde ingelanden;

d. met de afkondigingen en bekendmakingen, welke op grond van dit reglement, een ander wettelijk voorschrift of een besluit der vergadering van stemgerechtigde ingelanden moeten geschieden.

2. Het bestuur kan, tenzij in de provinciale verordening anders is bepaald, met hen, die krachtens de onder b bedoelde bepahngen bekeurd zijn, in schikking treden.

EERSTE LID.

Sub b. Art. 1, sub 3°, en art. 2 der (Bevoegdheden)wet van

Sluiten