Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

62

Artikel 111. (646 en 59).

1. Zij bepaalt de omslagen, welke geheven en de uitkeeringen, welke gedaan zullen worden.

2. Leges of jura worden niet geheven.

TWEEDE LID.

„Leges of jura" zijn rechten, geheven voor verrichtingen, die tot de pubhekrechtehjke taak van den polder behooren. Zoo werden vroeger rechten geheven — vaak komende ten bate van de ambtenaren — voor aanstellingen, beschikkingen op verzoeken, voor de gunning van een aanbesteding enz. enz.

v Gedeputeerde Staten hebben uitgemaakt, dat deze bepaling (welke ook in art. 59 van het oude reglement voorkwam) ook een beletsel is om een recognitie te heffen uitsluitend op grond, dat door een werk het toezicht, hetwelk de polder over een kade heeft uit te oefenen, wordt verzwaard. (Prov. blad, Beslissingen in geschillen van bestuur, no. 41 van 1912).

Artikel 112. (64<Z).

Zij besluit tot het uitvoeren en de wijze van uitvoering van alle nieuwe en buitengewone werken.

Artikel 113. (64e, ƒ en g). Zij besluit tot: a. het aangaan van geldleeningen;

6. het waarborgen van de renten en de aflossingen van geldleeningen, door anderen aan te gaan;

c. het koopen, ruilen, vervreemden, bezwaren en verpanden van onroerende zaken, van inschrijvingen in een van de grootboeken der Nederlandsche schuld, van schuldvorderingen of aandeelen in vennootschappen of maatschappijen en van ander waardepapier;

d. het verhuren, verpachten of op andere wijze in gebruik geven van onroerende goederen van den polder;

e. het verleenen van uitstel, vermindering of kwijtschelding aan pachters, huurders of gebruikers van eigendommen van den polder en aan hen, die hebben aangenomen iets te doen of te leveren ten behoeve van den polder;

Sluiten