Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

63

ƒ. het aanvaarden van erfstellingen, legaten of schenkingen;

g. het treffen van dadingen.

Sub a. Onder geldleeningen zijn, zooals uit een vergehjking met art 165, sub o, blijkt, ook begrepen ,Jeeningen ter voorziening in de behoefte aan kasgeld voor het loopende dienstjaar". Ook daartoe zal dus eventueel de vergadering van stemgerechtigde ingelanden moeten besluiten, hetgeen het eenvoudigst geschiedt tegelijk met de vaststelling der begrooting, waarbij op het aangaan en aflossen van kasgeld gerekend wordt.

„De vraag, of onder de opsomming van het artikel ook valt het „in erfpacht geven" van onroerend goed, werd zonder tegenspraak bevestigend beantwoord. Kan dit al niet gerekend worden onder het „bezwaren" van onroerende zaken, dan valt het toch ongetwijfeld onder „in gebruik geven" dier eigendommen. (Subi)". (Rapport Commissie, blz. 37.)

Artikel 114. (64Z). Zij besluit tot het aangaan van aUe overeenkomsten van blijvenden aard ten behoeve of ten laste van den polder.

Artikel 115. (64*). Zij verleent machtiging tot onderhandsche aanbesteding of tot uitvoering van werken in eigen beheer, als bedoeld in art. 104.

Artikel 116. (64A).

1. Zij besluit tot het voeren van rechtsgedingen, zoo in eersten aanleg als in hooger beroep en in cassatie, daarvan uitgezonderd die, welke het gevolg zijn van wanbetaling van pachten of huren.

2. Dit besluit geldt slechts voor één instantie, tenzij het tegendeel daaruit blijkt.

3. Onder het voeren van een rechtsgeding is niet begrepen de tenuitvoerlegging van een dwangbevel, maar wel de verwering op het daartegen gericht verzet.

Art. 70 van het oude reglement, bepalende, dat op naam van den voorzitter de rechtsgedingen worden gevoerd, waarin de polder als eischer of verweerder optreedt, is niet overgenomen. Het is thans dus boven twijfel — wat ook onder het oude reglement al

Sluiten