Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

71

2. In deze vergadering wordt het verslag van het onderzoek der commissie uitgebracht.

3. De vergadering stelt het bedrag der ontvangsten en der uitgaven vast.

4. De leden van het bestuur kunnen aan de beraadslagingen over de rekening deelnemen, doch onthouden zich van medestemmen over het besluit.

5. Het besluit strekt, voorzoover de daarin goedgekeurde ontvangsten en uitgaven betreft, aan het bestuur en aan den penningmeester tot ontlasting; het bestuur en de penningmeester kunnen evenwel afzonderlijk ontlast worden, indien beider beheer niet voor gehjktijdige goedkeuring vatbaar wordt geoordeeld.

Artikel 138.

1. Van elke wijziging in de rekening gebracht kan het bestuur of de penningmeester binnen één maand bij Gedeputeerde Staten in beroep komen.

2. Deze steUen bij hunne beshssing de eindcijfers der rekening vast.

3. Ten opzichte van polders, wier rekeningen aan het toezicht van een hooger waterschap onderworpen zijn, wordt door Gedeputeerde Staten niet beslist, dan nadat het hoogere waterschap is gehoord.

Van deze beslissing van Gedeputeerde Staten is hooger beroep mogehjk naar de regelen van de artt. 19, 21 en 26 der wet van 10 November 1900, St.bl. 176, houdende algemeene regels omtrent het waterstaatsbestuur.

Artikel 139.

1. Voor de uitgaven, welke hetzij door de vergadering van stemgerechtigde ingelanden, hetzij ingevolge het voorgaande artikel door Gedeputeerde Staten en, ingeval hooger beroep van hunne beshssing is ingesteld, door den Koning niet worden goedgekeurd, bhjven de leden van het bestuur, die tot het doen daarvan hebben medegewerkt, persoonlijk jegens den polder aansprakelijk.

Sluiten