Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

73

Artikel 142. (80, 2e lid).

Vrijdom van omslag is verbonden aan:

a. land en water blijkens het bijzonder reglement geheel of gedeeltehjk vrijgesteld;

b. openbare begraafplaatsen;

c. openbare wegen en voetpaden, als zoodanig op den legger der wegen en voetpaden vermeld.

Sub b en c. Deze vrijstellingen vervangen reeds terstond de bepalingen, in bijzondere reglementen over den vrijdom van begraafplaatsen, kerkhoven, wegen en voetpaden voorkomend. (Zie art. 191.)

Sub c. „Tot de begroeide bermen of graswallen strekt de vrijstelling zich niet uit, gelijk blijkt uit de verwijzing naar den legger". (Antwoord G. S., blz. 145.)

Artikel 143. Afkoop van omslagphchtigheid is verboden.

De bepaJing heeft alleen het oog op afkoop van omslagphchtigheid van landen, die binnen den polder blijven. Daarmede is niet te verwarren het opleggen van een uitkeering (jaarlijks of in eens) ten behoeve van den polder aan landen, die buiten het polderverband worden gebracht en daardoor den polder inkomsten doen derven. Deze laatste uitkeeringen komen herhaaldelijk voor; zij worden in elk bijzonder geval door de Staten geregeld en behoeven volstrekt niet gelijk aan den omslag te zijn.

Voor landen echter, die binnen den polder bhjven, heeft bij de Staten steeds het beginsel gegolden om geen afkoop toe te laten,zoowel omdat het niet gewenscht is den kring van de landen, die de wisselende lasten draagt, noodeloos te verkleinen — in het bijzonder ook met het oog op latere verbeteringen, waarvan aUe landen voordeel hebben — alsook in het belang van een goede administratie, die een nauw verband van gaarderboek en kadaster eischt.

Dit neemt niet weg, dat, terwijl een ontpoldering in voorbereiding is, in het bijzonder reglement bijzondere voorziening kan worden getroffen. (Antwoord G. S., blz. 149.)

Vorming van een afkoopkas is geen afkoop van omslagplicht, gelijk bij art. 141 werd opgemerkt.

Sluiten