Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78

lijk voor het onderhoud van den geheelen hoefslag, waarmede het perceel besmet is.

Een uitzondering hierop vormt art. 157.

Artikel 151.

Voor iedere verhoefslaagde waterkeering, weg, voetpad of watering wordt naar de bestaande gegevens een hoefslagboek opgemaakt overeenkomstig de regels, in de overgangsbepahngen vermeld.

Zie de artt. 186—189.

Artikel 152.

1. Het hoefslagboek vermeldt voor ieder slag:

de kadastrale omschrijving en de lengte van het slag; de omschrijving van het onderhoud;

de kadastrale omsclrrijving en de grootte van het perceel, dat met het onderhoud van dat slag is besmet;

den naam, de voornamen en de woonplaats van den eigenaar, erfpachter of vruchtgebruiker van dat perceel.

2. Is of wordt de verphchting tot onderhoud in natura omgezet in die tot voldoening eener jaarlijksche bijdrage in geld, dan wordt het bedrag van die bijdrage in het hoefslagboek vermeld.

Zie het hierachter afgedrukte model (blz. 95 v.v.).

TWEEDE LID.

Zie art. 155.

Artikel 153. (57).

1. Jaarlijks worden de hoefslagboeken vóór 1 Maart door het bestuur in overeenstemming gebracht met de kadastrale registers bij den aanvang van het jaar.

2. Het bestuur legt het hoefslagboek na voorafgaande afkondiging gedurende veertien dagen voor een ieder ter inzage.

3. Ieder belanghebbende en hij, die krachtens de artt. 4 tot en met 9 bevoegd is het stemrecht uit te oefenen, heeft het recht, binnen den in het tweede hd vermelden termijn, bij het bestuur schriftelijke bezwaren in te dienen.

Sluiten