Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

85

Van de beslissingen van Gedeputeerde Staten, krachtens dit artikel gegeven, staat beroep op de Kroon open naar de voorschriften van de artt. 19, 21 en 26 der wet van 10 November 1900, St.bl. 176, houdende algemeene regels omtrent het waterstaatsbestuur.

Artikel 167. (96).

1. Onvenninderd het bepaalde in art. 63, zijn Gedeputeerde Staten bevoegd een lid van het bestuur te schorsen of te ontslaan en, is hij door den Koning benoemd, de schorsing of het ontslag aan den Koning voor te dragen:

a. op grond van aanhoudend of verregaand phchtverzuim;

6. ingeval hij een besluit, dat door het bevoegd gezag geschorst of vernietigd is, ten uitvoer legt of in gebreke blijft om, voor zooveel van hem afhangt, gevolg te geven aan eene beshssing of een bevel, door den Koning of door Gedeputeerde Staten gegeven.

2. Gedeputeerde Staten gaan niet over tot schorsing of ontslag of tot het voordragen tot ontslag, dan nadat de belanghebbende door hen is gehoord of althans behoorlijk is opgeroepen.

3. Indien Gedeputeerde Staten de schorsing of het ontslag aan den Koning voordragen, doen zij onmiddellijk aan den belanghebbende een afschrift van hun voorstel en van de daarbij overgelegde stukken toekomen.

Het aangeteekende bij het vorige artikel geldt ook voor deze besluiten van Gedeputeerde Staten.

HOOFDSTUK XV. Voorzieningen in bijzondere gevallen.

§ 1. Algemeene bepalingen. Artikel 168. (97). Meerdere polders kunnen onder het beheer van één bestuur worden gebracht op den voet en de wijze bij bijzonder reglement te bepalen.

Sluiten