Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

89

Artikel 178.

De vergadering van stemgerechtigde ingelanden heeft naast hare gewone rechten en plichten die van het bestuur/

Artikel 179.

h De vertegenwoordiger heeft de rechten en plichten van den voorzitter.

2. Hij is tevens secretaris en penningmeester, tenzij de vergadering van stemgerechtigde ingelanden een secretaris of penningmeester heeft benoemd.

Artikel 180.

De aanhef van het in art. 128 vastgestelde formulier van afkondiging van keuren of pohtieverordeningen luidt voor deze polders als volgt:

„De vergadering van stemgerechtigde ingelanden van den polder doet te weten:

„Dat zij heeft vastgesteld", enz.

Artikel 181.

Hoofdstuk XI is op de begrooting en de rekening van toepassing, behoudens dat:

buiten toepassing blijven de artt. 131, 136,137, tweede en vierde hd, en 140; /

de begrooting wordt opgemaakt door den vertegenwoordiger;

het recht van beroep, bedoeld in art. 138, uitsluitend toekomt aan den penningmeester.

§ 4. Polders, aan één eigenaar of aan meerderen in onverdeelden eigendom toebehoorende.

Artikel 182.

Op polders, aan één eigenaar of aan meerderen in onverdeelden eigendom toebehoorende, zijn uitsluitend van toepassing het onder a en d in het eerste hd van art. 2 bepaalde en de voorscliriften van deze paragraaf.

Sluiten