Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90

Artikel 183. (107). De eigenaar vertegenwoordigt den polder, tenzij hij een ander aan Gedeputeerde Staten als vertegenwoordiger heeft aangewezen; zijn er meerdere eigenaren, dan wijzen zij een hunner of een ander persoon aan Gedeputeerde Staten als vertegenwoordiger aan.

Artikel 184.

De eigenaar of vertegenwoordiger is verplicht omtrent de waterstaatswerken, welke hij in zijn beheer heeft of waarover hij toezicht uitoefent, aan Gedeputeerde Staten aUe inhchtingen te geven, welke door hen ter uitoefening van het hun opgedragen toezicht worden verlangd.

Overgangsbepalingen.

Artikel 185. (104). De bepalingen in de bij de in werking treding van dit herziene reglement bestaande bijzondere reglementen, waarbij voor iederen polder de bezoldiging en schadeloosstelling van den voorzitter, van de overige leden van het bestuur, van den secretaris en den peniüngmeester en het hoogste bedrag der huishoudelijke kosten en van de in rekening te brengen schrijfen kantoorbehoeften worden vastgesteld, blijven gehandhaafd, totdat door Gedeputeerde Staten voor dien polder uitvoering is gegevén aan art. 74, eerste lid, of art. 177.

Artikel 186. (104).

1. Zoo spoedig mogehjk na de in werking treding van dit herziene reglement worden door de besturen der polders, waarin hoefslagphcht bestaat, de hoefslagboeken naar de bestaande gegevens volgens het bij dit reglement gevoegd model opgemaakt.

2. Het bestuur zendt aan de eigenaren, erfpachters en vruchtgebruikers der perceelen, welke met hoefslagphcht zijn besmet, een uittreksel uit het opgemaakte hoefslagboek onder mededeehng van den inhoud der beide volgende artikelen;

Sluiten