Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92

Artikel 189.

1. Onthouden Gedeputeerde Staten hunne goedkeuring aan het vastgestelde hoefslagboek en wordt deze beshssing, ingeval hooger beroep is ingesteld, door den Koning gehandhaafd, dan wordt door het bestuur een nieuw hoefslagboek opgemaakt.

2. De artt. 186, tweede en derde hd, 187 en 188 zijn op dit nieuw opgemaakte hoefslagboek van toepassing, behoudens, dat de in art. 186, tweede lid, vermelde toezending slechts geschiedt aan de eigenaars, erfpachters of vruchtgebruikers van de perceelen, ten opzichte waarvan het nieuw opgemaakte boek van het vorige afwijkt.

Artikel 190.

Dit herziene reglement treedt in werking met 1 Januari 1914.

Artikel 191.

Op dat tijdstip zijn vervallen de in bijzondere reglementen voorkomende bepalingen omtrent het aantal hectaren omslagphchtig land, dat de bestuursleden moeten bezitten en omtrent den vrijdom van wegen, voetpaden, begraafplaatsen en kerkhoven.

De artt. 29 en 142 vervangen dus reeds dadelijk de in bijzondere reglementen voorkomende bepalingen omtrent de beide in dit artikel genoemde onderwerpen.

Met deze bijzondere reglementen der polders zijn niet te verwarren de afzonderlijke waterschapsreglementen. Zie het aangeteekende op art. 1.

Artikel 192.

1. Mede is op. dat tijdstip vervallen de bevoegdheid, toegekend aan hoogere waterschappen, geheel binnen de provincie gelegen, om voorschriften te geven omtrent de inrichting van de begrootingen en de rekeningen van polders.

2. De bestaande voorschriften gelden echter nog voor de rekeningen over den dienst 1913.

Sluiten