Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

138

Actief en passief stemrecht der vrouw.

Ingevolge art. 7 zullen ongehuwde vrouwen en die gehuwde vrouwen, die zich het beheer over haar goederen hebben voorbehouden, persoonlijk haar rechten van stemgerechtigd ingeland mogen uitoefenen.

Vrouwen zijn voorts (nu de artt. 28 en 68 haar niet uitsluiten) benoembaar tot hd van het bestuur, tot secretaris en tot penningmeester.

Artt. 9—16. (Volmachten en aanwijzingen.)

Deze regeling wijkt van de geldende in menig opzicht af. Ook de bij de in werking treding van het nieuwe reglement reeds loopende volmachten zal het bestuur aan de nieuwe bepalingen moeten toetsen.

Volgens het geldende reglement mogen leden, beambten of bedienden van het bestuur geen gemachtigde zijn. Art. 10, hd 2, beperkt dit voorschrift thans tot de beambten van den polder, zoodat een lid van het bestuur nu wel gemachtigde mag zijn.

Art. 17. (Lijst van stemgerechtigde ingelanden.)

In verband met het bepaalde bij art. 144, hd 2, krachtens hetwelk het gaarderboek aanwijst wie bij den aanvang van het jaar bij het kadaster als eigenaars, erfpachters of vruchtgebruikers bekend stonden van de perceelen, waarover omslag wordt geheven, schrijft art. 17, hd 2, voor, dat de hjst van stemgerechtigde ingelanden vermeldt de namen van hen, die bij den aanvang van het jaar stemgerechtigde of gezamenlijk stemgerechtigde ingelanden zijn.

Art. 27. (Aanbevelingslijst voor de benoeming, van bestuursleden door de Kroon.)

Het in het vierde hd bedoelde model is als bijlage I bij deze circulaire gevoegd. *)

Art. 28. (Wie tot bestuursleden benoembaar zijn.)

Over de benoembaarheid van vrouwen, zie boven. Nieuw is de bepaling, dat wie 70 jaar is, niet benoembaar (en dus ook niet herbenoembaar) is.

Artt. 29 en 30. (Vereischt bezit.)

De goedkeuring van ons college, in art. 8 van het geldend reglement gevorderd, is voor bijna alle daar genoemde categorieën van personen niet meer vereischt; een uitzondering bevat alleen art. 30, eerste hd.

1) Zie biervoren, blz. 99.

Sluiten