Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

142

gerechtigde ingelanden b.v. splitsing van bepaalde hoofdstukken in afdeelingen of wel de opneming van bepaald omschreven posten voorschrijven. De verdeeling in hoofdstukken zal echter ongewijzigd mceten blijven.

Ook zonder zoodanig besluit van de ingelandenvergademg zullen de in tal van polders voorkomende ontvangsten of uitgaven, welke zich moeilijk onder een der posten van het model laten rangschikken, het wenschelijk maken om daarvoor afzonderlijke artikelen te scheppen.

Dat in de meeste polders lang niet alle in het model voorkomende posten zuUen behoeven te worden gebruikt, spreekt wel van zelf.

Nog zij de aandacht gevestigd op het tweede hd van art. 130, dat af- en overschrijvingen mogelijk maakt. Waar de vergadering van stemgerechtigde ingelanden zoo zelden bijeenkomt, schijnt het wenschelijk van deze bepaling gebruik te maken om, gelijk dit bij de gemeenten pleegt te geschieden, reeds bij de begrooting een aantal uitgaafposten (jaarwedden en andere vaste posten daaronder niet begrepen) aan te wijzen, welke zoo noodig door het bestuur uit den post voor onvoorziene uitgaven kunnen worden aangevuld.

Art. 131, tweede hd. (Toezending van begrooting en rekening aan Gedeputeerde Staten.)

Voor het eerst over den dienst 1913 wordt de toezending van deze stukken tegemoet gezien van alle polders, wier begrooting en rekening niet aan het toezicht van een hooger waterschap onderworpen zijn.

Art. 134. (Begrooting.) Op dit artikel, dat een belangrijke afwijking vormt van hetgeen thans geldt, zij met nadruk Uwe aandacht gevestigd.

Art. 136. (Commissie tot nazien der rekening.) Jaarhjksche benoeming eener zoodanige commissie is thans voorgeschreven. Wordt als regel slechts één vergadering per jaar gehouden, dan zal telkens in die vergadering moeten worden benoemd de commissie, die in het volgend jaar zal hebben te rapporteeren.

Art. 142. (Vrijdom van omslag.)

Krachtens art. 191 komen de in b en c van art. 142 voorkomende bepalingen omtrent vrijdommen in de plaats van de overeenkomstige bepalingen der bijzondere reglementen.

De bepalingen over vrijdom, welke niet voorkomen in bijzondere reglementen van polders, doch in afzonderlijke waterschap sreglementen (ook al is daarin het Algemeen Polderreglement van toepassing verklaard) bhjven gelden.

Sluiten