Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

145

BESLUIT van GEDEPUTEERDE STATEN van 24 Februari 1914, G. S. no. 24, opgenomen ih Prov. blad no. 30, betreffende de vaststelling en inzending van waterschapskeuren.

De Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland;

Gelet op het met 1 Januari 1914 in werking getreden herziene Algemeen Polderreglement;

Besluiten:

A. In te trekken hun besluit van 27 Augustus 1895 no. 75 (opgenomen in Provinciaal Blad no. 40 van dat jaar).

B. De besturen der Waterschappen en Polders, waarop het Algemeen Polderreglement van toepassing is, uit te noodigen en aan te schrijven om:

1°. voor de vaststelling der door hen aan Gedeputeerde Staten ter goedkeuring te onderwerpen keuren of pohtieverordeningen gebruik te maken van het volgende formulier:

„Aldus vastgesteld door het Bestuur van nadat

„het ontwerp, overeenkomstig art. 127 van het Algemeen Polderregle-

„ment gedurende dertig dagen, van den tot en met den

„ na behoorhjke voorafgaande openbare bekendmaking

„volgens het voorschrift van het Bijzonder Reglement (in te vuUen de plaats of plaatsen alwaar het ontwerp overeenkomstig de aanwijzingen hieromtrent in het Bijzonder Reglement voor den Polder heeft ter inzage gelegen) „ter inzage van belanghebbenden heeft gelegen, en „gehjktijdig met die openbare bekendmaking aan j16*Lb?timg f gemeeni*-

1 ° de besturen der gemeenten,

„op welker grondgebied de keur of pohtieverordening kracht „zal hebben, een exemplaar van het ontwerp werd toegezonden,

terwijl geene bedenkingen daartegen ingebracht zijn " en nadat de ingebrachte bezwaren werden overwogen'

„te den

„De Secretaris, De Voorzitter,

(Dijkgraaf of Schout)."

A. P. R. 2e dr. ' 10

Sluiten