Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

147

EENIGE AANTEEKENINGEN BETREFFENDE ZEGEL EN REGISTRATIE.

Het kan wellicht zijn nut hebben hieronder ten aanzien van enkele der in de polderadministratie meest voorkomende akten aan te geven, in hoever zij aan zegel en registratie onderworpen zijn.

Aanbestedingen.

Bestek en proces-verbaal behoeven niet geregistreerd te worden, wanneer men er maar voor zorgt om bij de bevelschriften van betaling van aannemingspenningen niet naar die stukken te verwijzen. (Prov. blad 3 van 1895.)

Het proces-verbaal is onderworpen aan formaat-zegel van ten minste 50 cent in hoofdsom; evenzoo het exemplaar van het bestek (met kaarten, teekeningen enz.), dat bestemd is om door partijen geteekend te worden.

Aanstelling. (Akten van —)

Aan de belanghebbenden uit te reiken akten van aanstelling tot bezoldigde ambten zijn onderworpen aan formaat-zegel van ten minste 50 cent in hoofdsom. Zij behoeven niet geregistreerd te worden.

Bevelschriften van betaling.

Deze zijn aan zegelrecht onderworpen, zoodra zij het bedrag van ƒ 10,— te boven gaan. Zij kunnen dan gesteld worden op een zegel van 15 cent in hoofdsom (25 bij 17 c.M.).

Vrij Van zegel zijn de bevelschriften:

tot betaling van bezoldigingen, welker jaar lij ksch bedrag de som van ƒ 300,— niet te boven gaat; (ditzelfde geldt voor betaalsrollen, waarbij de traktementen van meerdere personen betaalbaar worden gesteld, ook al is het gezamenhjk jaarlijksch bedrag hooger dan ƒ 300,—, mits maar geen dier bezoldigingen het bedrag van ƒ 300,— per jaar te boven gaat; Prov. blad 40 van 1906 met erratum); art. 27, 52°., der

Sluiten