Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor elk meelevend lid van de Antirevolutionaire Partij

Een Standaardwerk van gtoote beteekenis

Bij den Uitgever J. H. KOK te KAMPEN verschijnt:

ANTIREVOLUTIONAIRE STAATKUNDE

MET NADERE TOELICHTING OP ONS PROGRAM DOOR

Pr. A. KUYPER

DEEL I: DE BEGINSELEN PRIJS f7.70 - IN FRAAIEN STEMPELBAND f8.50

Voor dit zeer belangrijke werk van den Leider der Antirevolutionaire Partij vraagt de Uitgever wel dringend uwe aandacht. Het geheele werk zal in twee deelen compleet zijn. In het eerste deel, dat thans compleet is, werden de Beginselen behandeld, terwijl het tweede deel (van iets kleiner omvang) de Toepassing dier Beginselen zal bevatten.

Om u een denkbeeld te geven van den breeden inhoud, van de veelzins rijke stof, én van de wijze waarop de Auteur zich zijn breed opgezette taak heeft voorgesteld, volge hierachter de beknopte Inhoudsopgave van dit Eerste Deel. Elk Hoofdstuk is weer verdeeld in tal van Paragrafen. (Als voorbeeld daarvan volgen ook van het Eerste Hoofdstuk de Paragrafen.)

Beknopte Inhoudsopgave van Deel I. De Beginselen.

Hoofdstuk I. INLEIDING. Nadere toelichting noodzakelijk — Rechtsbegrip — Rechtssensatie — De bron van het Recht — Het recht uit God — Recht en zedelijkheid — Volkzede en gewoonte — Gebruik en omvangsvormen — Rechtsopenbaring — in de Schrift ten deele — Gemeene Gratie — Het recht dat God op ons heeft ■—■ Het rechtsinstinct — Instelling van rechtsverhoudingen — Rechtsopenbaring in het organisch levensbe-

Sluiten