Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 2 -

maatschappij in de Russische havenstad, was zoodanig gebouwd, dat het tevens dienst zou kunnen doen als ijsbreker en verwacht mocht worden, dat, als de Duitschers van de onderneming hoorden, zij alles zouden in het werk stellen, om het vaartuigje in beslag te nemen of te vernietigen, want al was het dan bestemd voor een Nederlandsche firma, het zou toch medewerken om de vaart in de haven van Archangel zoo lang mogelijk open te houden en dit zou voor de Russen, Duitschlands vijanden, een voordeel zijn. Archangel was in den oorlog van de meeste beteekenis voor den invoer van al wat een groot leger noodig heeft, munitie en geschut, spoorwegrails en pantserplaten, verduurzaamde levensmiddelen en automobielen, alles kon-daar vrij worden aangevoerd, zoolang tenminste de vorst de wateren niet stremde. Reeds midden October echter begint de winter er met echt noordelijke strengheid te heerschen en nu zou een Nederlandsche sleepboot-ijsbreker er den strijd tegen het ijs komen vergemakkelijken! Het was te begrijpen, dat de Duitschers, als zij de lucht kregen van de onderneming, met alle mogelijke middelen zouden trachten haar te verijdelen.

Maar de Duitsche onderzeeërs en torpedobooten waren niet het eenige gevaar, waarmede moest gerekend worden. Dan waren et nog de mijnen en dan, het vaartuigje, dat moest worden overgebracht, was wel heel klein voor zoo'n grooten, meer dan tweeduizend mijlen langen tocht en de zomer was ten einde, de herfst met zijn ontzettende stormen in Noordzee, IJszee en Witte Zee brak aan.

Ja, niet groot was de sleepboot „Holland". Ze was niét 'meer dan 2iy2 M. lang en 6y2 M. breed en had

Sluiten