Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 98 -

er doorheen gewerkt, gistkoekjes werden aangemengd, en toen alles tot één geheel was gekneed, werd er mede gesmeten in de schaal, waarin het deeg was bereid, dat het een aard had.

Zwaar als een steen plofte telkens de massa neder.

De geheele bemanning meende, dat dit de manier was, dat het deeg uitstekend en het succes van den moeitevollen arbeid zoo goed als verzekerd was.

De matroos-kok en de stuurman zouden samen voor het bakken zorgen. Alles was nu eigenhjk al in orde, meende de stuurman, die een groot vertrouwen toonde in den afloop van deze bakkerij.

Den volgenden dag was er de Zondag en was er ook het krentenbrood, maar door den een of ander was blijkbaar petroleum gemorst over de met zooveel moeite bereide versnapering.

Zou het krentenbrood nog eetbaar zijn?

De stoker Jan bood zich met doodsverachting aan als proefkonijn en hij werkte een stuk van het in petroleum gedrenkte krentenbrood naar binnen en even later was hij zoo onpasselijk, dat niemand der anderen den moed had zijn voorbeeld te volgen.

Een nader onderzoek toonde aan dat slechts een derde deel van het krentenbrood met petroleum besmet was. De rest was goed, maar intusschen voer de „Holland" weder vrijwel in open zee en was de wind aangegroeid tot een stevige bries. Het scheepje slingerde en stampte weder als een gek; golven overspoelden het nu en dan en er was heel weinig eetlust.

Dat was het feest van den Zondag en van het krentenbrood.

De „Holland" voer in den namiddag de Vestfjord in, die de Lofodden-eilanden scheidt van het vasteland

Sluiten