Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

130

waagden, konden zü er verzekerd van zyn, dat een of meer hunner het met het leven zouden moeten bekoopen.

Meermalen werd dan in den vroegen morgen van den volgenden dag een verkenningstocht gemaakt door het geheele dorp, hetwelk zich over een groote lengte uitstrekte, maar deze bleef zonder gevolg. Geen Vrijbuiter kregen zü te zien. Wel werden op verschillende plaatsen van tusschen de rietlanden musketschoten op hen gelost, 4ie hen tot de uiterste behoedzaamheid maanden.

De groep Vrybuiters werd bij het uur grooter, want ieder, die kans zag Westzaan te ontkomen, voegde zich bü hen, uiterst verbitterd over de ondervonden geweldenarijen. Ook Marten en Aelbert waren van hun tocht naar Knollendam behouden teruggekeerd, en haddden zich by hun vrienden aangesloten. De beide jongelieden haakten naar den strijd en zouden niets liever gewenscht hebben, dan aan wal te stappen en een openlijken stryd aan te binden. Maar de ouderen waren wel wyzer. Z« wisten wel, dat zij daarmede hun ondergang tegemoet zouden gaan. En 't Oude Hoen, wiens naam reeds gevreesd begon te worden by de Spanjaarden, verbood het ten stelligste.

„Dapperheid is goed en prüzenswaardig, jongens," sprak hy, „maar dit zou roekeloosheid wezen, die ik niet mag toestaan. Wy doen thans den vyandal

Sluiten