Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jongens van OudkHolland

door C. JOH. KIEVIET.

Met illustraties van JOH. BRAAKENSIEK.

Prijs ingenaaid f 1.50 3e Druk. In prachtband f 1.00

Dit boek geeft eene levendige voorstelling van het doen en laten onzer voorouders uit den tijd van Czaar Peter, die in Zaandam het scheepstimmeren kwam leeren.

De Pers over dit boek:

De schrijver van zooveel flinke, aantrekkelijke jongensboeken verplaatst ons hier in het eind der 17e eeuw, en geeft door zijn levendigen, aanschouwelijken schrijftrant een duidelijk beeld van een dier belangrijkste tijdperken uit de Zaanstreek. Zooals de schrijver zelve zegt, heeft hij werkelijk historische personen ten tooneele gevoerd, en hun lotgevallen naar waarheid vermeld. Zelfs de jongens, die in het verhaal voorkomen, hebben voor het tneerendeel geleefd, doch hun lotgevallen berusten gedeeltelijk op fantasie. De vele historische aanteekeningen over den tijd, waarin Czaar Peter als Pieterbaas te Zaandam werkte, en betreffende den bloei van die streek, stelden hem in staat uit de rijke stof zooveel te putten, dat er een boeiend verhaal kon ontstaan, dat den lezer heel dien tijd doet meeleven. Zulke boeken behooren èn om den inhoud èn om den vorm tot de juweeltjes van een goede bibliotheek. Voor leerlingen eener hoogste klasse, van 12—14 jaar en ouder, is dit je lectuur.

De illustraties zijn keurig; dit waarborgt trouwens de naam Braakensiek. 't Onderwijs.

Sluiten