Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxvn.

Hoe Tyl Uilenspiegel als brillenmaker optrad.

In dien tijd heerschte er groote oneenigheid in 't rijk en onder de keurvorsten, 't Ging vaak rumoerig toe en er was veel krijgsvolk op de been. Vooral in de buurt van Frankfort, het brandpunt van de beweging — was 't voortdurend een komen en gaan van vreemde troepen en vorstelijke personen.

„Wacht," dacht Tyl Uüenspiegel, „dat wordt een

in de buurt van Frankfort.

kolfje naar nojn hand. Ik zeg maar: waar 'tvolk is, daar is de nering. Ik moest dien kant ook maar eens uit trekken."

Zoo gezegd, zoo gedaan. Hij begaf zich op weg, en had 't geluk een der vorstelijke personen — den bisschop van Triër — met zijn mannen, bij Friedberg aan te treffen. Zij gingen ook naar Frankfort.

Uüenspiegel trok steeds aanstonds ieders aandacht

87

Sluiten