Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

men; ook hoopten ze op die manier iets terug te winnen van wat hun onrechtvaardig afgenomen was.

Wel werden die boschbewoners door de regeering „vogelvrij" verklaard, dat beteekende, dat 't ieder vrij stond, hen zooveel kwaad te doen als men wilde terwijl zijzelve nooit een klacht konden indienen of recht krijgen. Maar 't oude Angel-Saksische volk bleef altijd iets voelen voor die uitgewekenen, alsof ze bij hen behoorden; als er over hen gesproken werd, was 't niet over roovers, maar over geheimzinnige bewoners van het woud, die soms onverwachts te voorschijn kwamen om een onrechtvaardige daad te wreken, en vooral om de armen te beschermen tegen de rijken, wat meestal beteekende: Angel-Saksers tegen Normandiërs. Het volk zag in hunne rooftochten alleen het met geweld terugnemen van wat hun onrechtvaardig ontnomen was.

Onder die verbannen nu, die vogelvrij verklaarden, leefde Robin Hood.

Volgens de overlevering werd hij geboren buiten in het bosch, en iets van het frissche en sterke van de boschnatuur was hem in het bloed gevaren. Zijn grootvader, die een graaf was, gaf hem den naam van Robin Hood. De jongen groeide op in het bosch; hij leerde al vroeg met boog en pijl schieten, en hoorde ook al vroeg, hoe zijne verwanten en hunne vrienden uitgebannen waren, verdrukt en verdreven door de overheersching van vreemden. En de sterke, vlugge jongen met de heldere oogen voelde al het vreeselij.ke van de verdrukking en tegelijk ook al het heerlijke, vrije, van het leven in 't dichte bosch. Hij nam zich. voor, als hij groot was, elk onrecht te wreken, zwakken te verdedigen tegen de overheerschers.

Sluiten