Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

64

met den voetboog zoowel als met den handboog. Hij was een der snelste loopers, een eerste biljardspeler en machtig met de kaart En hij was dit alles met heel zijn hart. Sport en spel, dat was zijn leven, daar lag al zijn liefde.

Iedereen kende den prijswinner en achtte hem hoog; en hij wist dat, hij ondervond het Alle menschen eerden den burger, die de trots was der stad, — de trots van een Roomsche stad in een Roomsen land.

Doch Edmond was slechts iemand, die zijn baas in alles wenschte na te streven; maar nog slechts door zijn jongensfratsen had uitgemunt. De baas zat met al de vezels van zijn leven vastgegroeid in de wereld van eer en genot; de knecht was er nog een verschoppeling.

De waarheid was dus voor beiden wel gelijk, maar zij stonden er zeer verschillend vóór. Edmond wierp zich terstond met al de aandoening van zijn hart aan den boezem van die machtige waarheid, en voelde zich daar terstond gelukkig, zoo gelukkig als hij nog nooit geweest was en zooals hij 't zich nooit had kunnen denken. Dat geluk had hem uit de oogen gestraald, en de heilige schittering er van was den baas in 't hart gedrongen. Geen prediker, hoe machtig ook in woorden, had zóó welsprekend, zóó bezield, zóó overtuigend voor Vermeule kunnen zijn, als Edmond het geweest was. Wat hij nooit geweten had, wist hij nu in een paar dagen, en hij wist het met heel zijn hart en met al zijn consciëntie.

Maar — hij stond midden in de wereld, in zijn wereld, waarmee hij één was, waarin hij was vastgegroeid. Die wereld was wel Godsdienstig; maar diende God niet; die wereld sprak wel van liefde; maar had God niet lief en vroeg niet naar Zijn wil. Die wereld had de eere der menschen liever dan de eere Gods, en zocht wel zich zelf, maar niet Gode te behagen. Zijn vrouw leefde in die wereld, zijn familie, zijn vrienden en kennissen leefden er in, en — ook al zijn klanten. Het Onze Vader rechtte bidden naar den uitleg, dien Edmond er van gegeven had, stond gelijk met zich los te rukken uit deze wereld en

Sluiten