Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

133

wel in de puntjes weten. Gaarne had hij alles gedaan, wat hij kon, om weer met Nannette op goeden voet te komen; maar ze was nu zóó in toorn ontstoken, zoo heftig en aangedaan, dat hij het wijzer oordeelde, over deze zaak nu niet meer te spreken.

De moeder wilde voor alle beiden wat water in den wijn doen en toenadering tusschen de oorlogvoerende mogendheden bewerken; doch hiermee verkorf ze het bij haar dochter, die terstond een goed gepunten pijl gereed had.

„Weet je gij, moeder! wie ons Heer aan 't kruis genageld en Hem 't bitterst leed hebben aangedaan, en 't nog doen? Weet je gij 't, moeder? 't Zijn den die, die den eenen dag roepen: Gloria in exelcis! en den anderen dag: Kruist Heml 't Zijn den die, die vriend willen zijn van elkend-een: van de Katholieken en van de ketters!''

Helaas! de pijl verstompte zich tegen 't pantser der onkunde van de vrouw, die wel Nannettes verwijtenden blik opving, maar niets voelde van haar woorden. Doch Edmond had haar gevat, was 't geheel hierin met haar eens, richtte den linker wijsvinger op zijn hart en den rechter op Nannette en zei:

„A wel! wij getweeën en roepen voor niemand: Kruist Hem! 't Is gij, die de glorie van ons Heer zoekt; en 't is ik, die er naar jage, om het doene, en te doene met mijn hert. Maar algelijk, gij doet niet lijk ik, en ik doe niet lijk gij. Gij hebt gij 'nen kleinen Christus, die maar alleene past in uwe kerken, en 'k hebbe ik 'n grooten Christus, daarvoor alle kerken van heel de wereld te kleine zijn. Zoo den uwen is zoo kleine, dat als de Pastor d'r vóór staat, g* en ziet Christus niet. Den mijnen is zóó groot, dat al stond de St. Pieterskerke van Romen vóór Hem, ik zage nóg Christus. Ge moet in 't Heilig Schrift lezen, Nannette, en Christus gaat allengerhand grooter en alsanne grooter worden, dat het al Christus wordt, al dat je ziet!"

't Meisje deed, of ze er niets van hoorde, wat hij zei, keek hem niet meer aan en sprak geen woord. Met een beleefden groet voor moeder en dochter ging hij heen.

Sluiten