Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

192

NI Testament" en in de andere een „Katholiek N. Testament".

„En waarin is dat nu different, koopman?"

„Kijk! hierin heb je de aprobatie van den Bisschop en in dit boek niet." Maar er moest toch nog een ander verschil zijn, meenden ze.

„Zeker, in 't eene boek staat het iets anders dan in het andere 1 Kijk! lees dat nu eens in 't Katholieke boek, dan zal ik in 't Protestantsche lezen; ge kunt dan het verschil hooren!"

Dan begon de colporteur overluid duidelijk en langzaam te lezen, en de ander las het in 't andere boek na.

„A wal 't doelt alle twee op 'tzelfde; maar den uwen is meer Hollandsch en den dezen meer Vlaamsen; maar 't zegt hetzelfde! — Balten 1 zegt gij, welken ik nemen zal!"

Balten scheen beter geletterd te zijn, bekeek beide boeken, las in beide, hier en daar, en ried den Protestantschen aan, omdat die letters grooter waren en dus gemakkelijker te lezen.

„Maar algelijk — zei Balten — Tc zou 't den Pastor niet laten weten, dat je 'nen Protestantschen boek gekocht hadde. Hij en heeft er nieten mee van doen; of d'r 'nen aprobatie in staat, of niet, 't ware mij gelijk; maar 'k hebbe de klaarste letters 't liefst 1"

Dus werd het „Protestantsche" N. Testament gekocht

Edmond was meermalen getuige van de handigheid van zijn kameraad en was vol bewondering voor hem. Maar De Vries ook had schik van Edmonds taktiek, en benijdde vooral de gemakkelijkheid, de gemeenzaamheid, waarmee hij met de menschen omging.

En wat de jonge Vlaming in dit werk leefde met ziel en zinnen. O, als hij al den dag met de Bijbeltasch mocht loopen, dan zou hij alle menschen te rijk zijn. De Heere zou hem geen grooter gunst kunnen bewijzen.

Eerst was enkel de begeerte in hem, heel stil en droomerig; maar ze werd al levendiger en sprak al drukker.

Sluiten