Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

232

en geen Christushout ») gezien, geen processies, geen beevaarten, geen priesters, die langs de straten loopen te bidden! A wa, dat is hier 'ne schoon land!" Er was zooveel in Vlaanderen, dat hij hier niet zag, en zooveel hier, dat daar onbekend was. Met de ouders van De Vries ook kon hij goed opschieten. Een paar malen gingen ze met hem naar goede kennissen, om hun den „bekeerden Roomsche" eens te laten zien en hem met hen te laten spreken. Bij één er van moest hij een soort examen in geloofsbevinding afleggen; doch op dit terrein verstond men elkander niet te goed, en soms ging het over zaken, waarvan Mong nooit iets had gehoord of gelezen.

Mong zei, dat een mensch geloofde of niet geloofde, wedergeboren was of niet wedergeboren, levend of dood. Levend was levend en dood was dood, den eenen dag leven en den anderen dag dood zijn, en dan weer leven en weer dood, zoo iets bestond niet „in de wereld niet en in 't Evangelie niet" Christus was altijd zijn Zaligmaker, altijd Dezelfde Waartoe ware hij „aan 't Evangelie" als hij niet al zijn betrouwen in Christus had? Zijn bevinding zei, dat Christus volkomen betrouwbaar was.

Hij voelde heel goed, dat zijn onderzoeker niet geheel tevreden was over hem, doch wat er aan haperde, wist hij niet. Toen hij een paar dagen later er met De Vries over sprak, zei hij:

„'k Ga u zeggen, meneere 1 wat ik gepeisd hebbe. Protestant en Protestant is hiere different *) in Holland. Dien heere, daar ik zoo lange mee geklapt hebbe, is van 'tzelfde Protestantsch als den predikant van Zondag 'n ochtend. J' en komt aan geen ende. Als je begint j' en weet nieten en 't enden j' en weet nog nieten. J' en weet niet of je aan 't Evangelie zijt, en j' en weet niet of j' er niet aan zijt J' en weet niet of Christus serieus je Zaligmaker is, of dat Hij 't niet en is. —

Maar algelijk, 's navonds, weet wel, d'r is daar 'nen begin aan en 'nen ende. Zoo, ik zegge: Sa, 'k moeten

x) houten krui*, aan den weg. 2) verschillend.

Sluiten