Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

275

wagen te koopen, en dat doet hij. Zijn ideaal is reizen zonder dat het hem geld kost en dat kan hij als slijper, Hij zal België, Holland en Frankrijk doortrekken al slijpende. Maar zijn wagen moet gewijd worden. Een schip wordt gewijd, de zee wordt gewijd, maar wie zal zijn wagen wijden? Dat zal hij zelf doen, dat zal hij doen door er het eerst van al de schaar en het mes van zijn godvreezende moeder op te slijpen. Want zijn moeder is voor hem de beste vrouw van de wereld.

Zijn moeder sprak altijd van de H. Schrift en ze achtte het een groot geluk voor menschen, die dat boek konden lezen, maar noen zij, noch haar zoon hadden dat voorrecht.

Wél had hij acht jaar bij de nonnekens naar school geweest, maar had daar niets geleerd dan speldewerk, om voor 't klooster wat te verdienen. Toch heeft hij, toen hij reeds slijper, barbier en tandentrekker was, leeren lezen en nog wel in 't Heilig Schrift zelf. 't Nieuwe Testament was nu zijn eerste leesboek.

Polleke was 'nen aardigaard, een echt type van een degelijk karakter, met tal van bochten er in.

„DE VLAAMSCHE SCHARENSLIJPER" is een frisch boek, de uitvoering laat niets te wenschen over. Heeft de schrijver zijn held soms wat sterk gekleurd, 't boek is er niet te minder om. 't Leest prettig en 't is alles echt naar het West-Vlaamsche leven geschetst Ik heb het met veel genot gelezen en kan het aanbevelen aan oud en jong.

Félix Chrispeels, in het „Chr. Volksblad" van 24 Mei 1913

Geen wonder, dat dit boek van Jan Veltman, weêr zoo keurig met losgeteekende illustraties door G. F. Callenbach uitgegeven, mijn nieuwsgierigheid opwekte.

Een boek uit een der Vlaanderen, waar eens mijn wieg stond.

Een boek uit het Vlaanderen van Guido Gezeüe; met zijn zachte, zangerige,_ slierige taal, .Het gewest met zijn zoo gemoedelijke bevolking.

Het is goed geschreven.

Wie België, Vlaanderen kent, ziet de figuren.

Het is uit 't leven genomen; zóó zijn de Vlamingen; zóó de West-Vlamingen; zóó zijn daar de roomschen; zóó zijn ze. die aan het Evangelie kennis krijgen....

k Hoorde ze, ik zag ze, _'t Móet iemand zijn, die onder hen lang verkeerd heeft; die ervaring heeft opgedaan, zoodat hij weet hoe een Belg anders voelt dan een Hollander; een geboren roomsche anders Rome's leer en dienst beziet dan een geboren protestant; een bekeerde roomsche al wat naar Rome overbtugt verfoeit.;

Zoo is het gesprek over het verkoopen of verbranden van een beeld van „Onze Lieve Vrouwe" zoo écht.

Hoe de taal van Holland Vlamingen in de war kan brengen;

Sluiten