Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

276

zelfs 't fijne taalgevoel door 't Evangelie wordt gewerkt ziet men uit de opmerking van eenvoudigen doordat zij vergelijken de roomsche met de protestantsche bijbelvertaling.

v. S(chelven) in „De Geldersche Kerkbode" van 17 Mei 1913.

Wie naar een roman zoekt, met pakkende intrigue en bevredigende ontknooping — die moet De Vlaamsche scharenslijper maar niet opnemen; maar wie een goed verteld verhaal nog genieten kan, voor dien is de scharenslijper een best boek.

_'t Geeft de heel simpele levensgeschiedenis van een man uit het Vlaamsche volk, zonder clou, zonder vinding en 't vertelt gewoon, zooals de scharensliep 't zelf zou gedaan hebben, maar die kon toch ook zoo best klappen I Die vertelling, al heeft ze niets kunstigs, is op zichzelf toch wel interessant.

Een Vlaamsche jongen, niet van geest ontbloot, maar die „niet geleerd" is, — hij kan niet lezen — houdt veel van zijn moeder. En zijn moeder is de beste vrouw, die op de wereld leeft. Niet alleen voor hem, ook voor TJ, lezer; zoo goed vertelt de heer Veltman van Pol Moerebeeke en zijn moeder. En hoe nu zoo'n onwetende, maar niet domme en vrome, maar Roomsche jongen, door de wereld komt, met vrede zijn brood verdient,^ christen met de daad zich toont en dan — het is goed gezien van den schrijver — protestant wordt, hoe hij, tot haar laatsten stond, de vreugd is van zijn moeder en een zegen voor allen, met wie hij in aanraking komt, dat vertelt de heer Veltman zoo natuurbjk, met zooveel fijne opmerkingen en gezonden humor, dat het een genot is, zijn boek te lezen.

B. in „De Jongelingsbode" van 15 Mei 1913

Een frisch boek vol geest en waarheid. Wat is het Vlaamsch, waarin dit boek geschreven is, een pootige, levendige taal, vol humor en verbeelding.

De schrijver teekent (waarschijnlijk uit eigen aanschouwing) den overgang van den Vlaamschen scharenslijper (echte man uit het volk) van het Katholicisme naar het Protestantisme. Ook afgedacht van de literaire bekoring heeft dit boek psychologische beteekenis.

Hoewel wij gaarne hier en daar een uitdrukking anders gezien hadden, en ook de beschouwing, die hier aangaande de Kerk geïmporteerd wordt, ons zeer bedenkelijk voorkomt, danken wij den schrijver voor, en feliciteeren wij den uitgever met dit boek.

„De Amsterdammer" van 27 Mei 1913

.'Ziehier een in vele opzichten mooi boek, leerzaam, aantrekkelijk; goed geschreven voor een deel in 't vloeiende

Sluiten