Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ehrenfried zorgde den volgenden dag voor plaatsen op een tribune in de hoofdstraat, waarlangs de Keizer rijden zou, dicht in de buurt van het keurbisschoppehjk paleis, waar de Keizer intrek zou nemen.

Al vroeg waren de nieuwsgierigen opgekomen en hadden plaats genomen: de aanzienlijken en bevoorrechten op de hoog opgetimmerde gaanderijen en tribunes tegen de huizen, het volk waar het maar mogelijk was: op straat, op pui en dak, op karren en banken en vaten. Deuren en vensters en balcons, alles vol van luidruchtige beweeghjke uitkijkenden.

Overal wimpels en slingers en kransen, in grillige versiering langs deurpost en vensters en kruiselings over de straat van gevel tot gevel; een luchtig baldakijn hoog in de fijne hoogwijkende ijle herfstlucht. Speerruiters en voetknechten op geregelden afstand op post om de straat in het midden voor den Keizerlijken stoet vrij te houden.

Overal een niet te beschrijven opgewondenheid, een naar voren dringen der menigte bij elk gerucht van: „de stoet komt!" en een terugdringen met gevelde lans of hellebaard der opgestelde posten.

Roswitha zat tusschen de gravin en een statige vrouw wier naam zij niet goed verstaan had onder het gejoel en de drukte om haar heen.

Zij kon niet genoeg kijken naar al die met prachtig gekleede vrouwen en meisjes bezette tribunes, naar die plechtig voorbijgaande, den Keizer te gemoet trekkende stoeten van geestelijken in vol ornaat, en deftige raadsheeren in hun met bont omzoomde tabberds, de gouden keten flonkerend om hals en borst; naar de kleurige optochten van hand- en voetboogkorpsen, en de met dreunenden stap naar het paleis optrekkende keurbende, aangewezen voor 's Keizers lijfwacht.

5L

Sluiten