Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i8g

in den schoot, op het gelaat de ontspanning en de weldadige rust van eene die gevonden heeft, en niet schroomt het innigste van het gemoed open te leggen, in het fier betrouwen op de macht van waarheid en rechtvaardigheid. In den beginne met de vooraf met zorg gekozen woorden, later mee op den krachtigen stroom van lang ingehouden en nu opgolvende smart, waarin haar liefde klopte en trilde.

De Keizer luisterde naar de jonge, warme stem en keek in de sprekende hem niet loslatende oogen, in het bleeke tot hem opgeheven gelaat, uitkomende tegen den purperen achtergrond der tent, zoo teer en jong, en toch zoo sterk uitstralende het volle rijke leven in haar.

Daar was geen seconde van weifeling in stem, blik of houding. Zelfs niet bij het vermelden van haar vaders ontmoeting met Eberstein en Godeheves verbhjf op den Valkenburcht. Alles eenvoud en klaarheid tegenover hem op wiens rechtvaardigheid en wil om te helpen zij bouwde.

Hij had de gewaarwording dat zijn ziel een opengeslagen boek was, waarin zij las en dat zij kende meer dan hij zelf: een boek vol sterke en verheven gedachten.

— Niet in het kamp! Niet bij Uw Majesteit! Niet aUeen om te deelen in wat komen gaat, maar ook om wat vader te belijden had. Een daad van grootmoedigheid. Van Christen- en ridderplicht. — Uw Majesteit zou niet anders gehandeld hebben! — toch eene in strijd met zijn phcht als onderdaan en die hem kwelde zoolang hij niet in schuld was gevallen voor Uw Majesteit.

Vader had ons voorbereid op lange scheiding Hij gevoelde

dat hij had goed te maken en voorzag dat UwMajesteit hem daartoe gelegenheid zou geven."

Er voer een schok door haar bij de gedachte dat haar vader zijn leven daarvoor niet te veel zou geacht hebben.

-r- Ik weet hoe hij geleden heeft onder de gevolgen. Hij heeft die niet voorzien. Zijn eerste gang zou naar Uwe Majesteit zijn geweest Wie beter dan ik wist dit alles? Wie zou beter

Sluiten