Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

192

versmaden macht! Hij late zich door onzen aalmoezenier twee honderd goudguldens uitbetalen. Ik geef hem vrije hand om daarmede ten bate der onderneming te handelen. De vermeestering van den Reichenstein zal behalve de ruiters nog meer voetknechten vorderen." '

Met een kreet van dankbaarheid gleed Roswitha op de knieën en wilde de keizerlijke hand kussen.

Maar de Keizer voorkwam haar en kuste haar op het voorhoofd.

Dan geleidde hij haar naar den uitgang en legde haar hand in die van Auersperg.

— Doe een tent ontruimen en. voor dezen nacht voor de jonkvrouw in orde brengen, zoodat zij er ongestoord de zoo noodige rust vinde, totdat wij haar morgen beter onderkomen in stad bezorgen. De jonkvrouw is mijn gast.".

— Mijn tent is ruim en geriefelijk," antwoordde de jonge edelman. Met welnemen van Uwe Majesteit kan die dadelijk voor de jonkvrouw ingericht worden."

De Keizer knikte.

Hij keek den spreker in het bewogen gelaat.

Daarna dwaalde zijn blik naar Roswitha die dankbaar en ernstig naast hem stond.

Het volgend oogenblik waren zij buiten.

De hand die Auersperg in de zijne hield trilde.

Roswitha poosde voor de tent, onbewust dat zij het deed; onbewust dat groote zware tranen haar uit de oogen vloeiden.

Wat zij volbracht had was werkelijkheid, alles daarbuiten nog droom.

De kaper was haar van het hoofd gegleden. De koude avondlucht deed haar goed en bracht haar tot bezinning.

Zij zag het plein.... enkele groepen daarop.... Ehrenfried, Jodocus, vader Hubertus....

De eersten hadden haar bhk opgevangen, de laatste alleen haar tranen gezien.. Jft^lfj

Sluiten