Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRONNEN.

Een standaardwerk over de geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot 1795 is nimmer geschreven. Wèl over die in België: Edmond Poullet, Histoire Polüique Nationale. — Origines, Dévefoppements et Transformations des Institutions dans les anciens Pays-Bas, in twee deelen; tweede druk, Leuven 1882—1892. Dit werk is verreweg het uitvoerigst over den tijd die aan de scheiding van Noord en Zuid voorafging, en bij de studie van oorsprong en ontwikkeling der Nederlandsche staatsinstellingen tot op Karei V en Filips II ook den Noord-Nederlander van nut. Het wijdt echter meer aandacht aan de Zuidelijke dan aan de Noordelijke provinciën, en over de Republiek bevat het niets. Wij daarentegen nemen ons voor, van de geschiedenis der staatsinstellingen van de Republiek onze hoofdzaak te maken, en vatten ónze paragrafen over den staat van Karei V bovenal als eene inleiding tot die geschiedenis op.

De eerste die na den val der Republiek de geschiedenis harer staatsinstellingen aan de hoogeschool onderwezen heeft, is Thorbecke geweest. Hij deed het echter als rechtsgeleerde, niet als historicus ; gaf een afspiegeling der wetten, niet van de werkelijkheid. Een van zijn toehoorders, J. J. de la Bassecour Caan, gaf later een werk uit: Schets van den Regeeringsvorm der Nederlandsche Republiek (1862; herdrukt in 1866 en 1889). De eerste druk bevat alleen het dictaat van Thorbecke; bij de latere uitgaven voegde Caan zelf aanteekeningen, die het werk niet beter hebben gemaakt. Hoofdzakelijk uit Bassecour Caan is samengesteld het bij het schoolonderwijs gebruikte Kort Overzigt van L. R. Beynen (eerste druk, 1864).

Bronnen voor eene geschiedenis der staatsinstellingen zijn in de eerste plaats de beschrijvingen der bestaande staatsinstel-

Sluiten