Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRONNEN.

5

publiek gezag, doch in de negentiende eeuw heeft de Belgische regeering de uitgaaf verordend van een Recueü des anciennes ordonnances de la Belgique, waarin, van 1855 tot heden, zijn verschenen: Pays-Bas (zullende omvatten eerst de ordonnanties der afzonderlijke gewesten van het Zuiden behalve Luik, daarna die der Bourgondische en Oostenrijksche regeeringen), van de 3de serie (1700—1794) negen deelen, loopende tot en met 1769; van de 2** serie (1506—1700) twee deelen loopende tot en met 1529: met de lste serie is nog geen begin gemaakt; — Principauté de Liége, jste serie (974—1506) kompleet in één deel; 2de serie (1507— 1684) kompleet in drie deelen; 3a6 serie (1684—1794) kompleet in twee deelen; — Principauté de Stavelot (648—1794) kompleet in één deel; — Duché de Bouillon (1240—1795) kompleet in een deel.

Wel bezitten wij uit den tijd vóór 1795 gewestelijke plakkaatboeken, die aan den ijver van particulieren te danken zijn. Wij noemen:

Placcaetboek van Vlaenderen, 1639—1786 te Gent (13 deelen).

Placcaeten van Brabant door Anselmo, 1648—1737 te Antwerpen (11 deelen); vult soms het vorige aan.

Groot Placaet-boek, bevattende de plakkaten der Staten-Generaal, van de Staten van Holland en van die van Zeeland over den ganschen duur der Republiek, en ook eenige oudere stukken, in negen folio's, waarvan het eerste verscheen in 1658, het laatste in 1796. Het is begonnen door Cornelis Cau, voortgezet o.a. door Simon van Leeuwen, Is. Scheltus en Joh. van der Linden. Een algemeen register verscheen in 1797 en vormt een tiende folio. De samenstelling vooral van de eerste deelen is gebrekkig. Beter van redactie is:

Groot Utrechts Placaatboek, zoo voor provincie als stad, van Johan van de Water, 1792, drie folio's; vervolgd tot 1810 door C. W. Moorrees en P. J. Vermeulen.

Groot Placaat- en Charterboek van Vriesland, door G. F. thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg; vijf deelen, verschenen van 1768 tot 1793 te Leeuwarden, en loopende tot 1686.

Groot Gelders Placaet-boek, door W. van Loon en H. Cannegieter; drie foüo's, verschenen te Nijmegen van 1701 tot 1740, met vier kwarto vervolgdeelen over 1741—1794.

Een Klein Plakkaatboek voor Nederland, waarin uit oudere publicatiën eenige gewichtige ordonnantiën en plakkaten be-

Sluiten