Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONG VAN DEN STAAT.

17

Tegen het eind der 14de en in het begin der 15de eeuw sterven de drie voornaamste uit, en een vreemde dynastie, uit het Fransche koningshuis gesproten, heeft binnen betrekkehjk korten tijd de meeste Nederlandsche gewesten geërfd, of op andere wijze verkregen. Alleen de noordoostelijke, Utrecht, Gelder, Friesland blijven nog geruimen tijd onafhankelijk; in het zuiden alleen Luik.

Filips de Stoute, jongste zoon van Jan den Goede vanFrankrijk, werd door de gunst van zijn vader met het juist opengevallen, aan de Fransche kroon leenroerige hertogdom Bourgondië beleend (1363). Uit de verdere bezittingen van het daar uitgestorven huis bekwam bij Artois en het graafschap Bourgondië (Franche Comté), een leen van het Duitsche Rijk, dat aan het Fransche hertogdom Bourgondië grensde en sinds lang in hetzelfde huis als dit hertogdom was geweest. In 1369 huwde hij Margaretha, eenig kind van den Vlaamschen graaf Lodewijk II van Male, en volgde daardoor in 1384 in Vlaanderen op. Over Brabant en Limburg regeerde sedert 1355 een vrouw, Johanna, dochter van den laatsten hertog Jan III. Na het kinderloos overlijden van Johanna in 1406 volgt op de üjn van haar zuster Margaretha, gehuwd geweest met Lodewijk II van Male. De eenige nakomelingen van deze zuster zijn de Bourgondiërs, die de twee hertogdommen aanvaarden in de persoon van Antonie, tweeden zoon van Füips den Stoute. De oudste zoon van Füips, Jan zonder Vrees, was met Margaretha gehuwd, zuster van Willem VI van Holland-Henegouwen; Willem VI heeft slechts een dochter, „vrou Jacop" (Jacoba van Beieren), die in haar onderscheiden huwelijken kinderloos blijft. Haar neef Filips de Goede, zoon van Jan zonder Vrees, dwingt haar nog vóór haar dood afstand te doen van Holland, Zeeland, Henegouwen, en van de Hollandsche aanspraken op Friesland (1433). In 1420 had hem graaf Jan de opvolging verkocht in Namen; in 1429 overlijdt Jan van Namen kinderloos, en is Füips ook graaf van Namen. De zoons van zijn oom Antonie, hertog van Brabant en Limburg, overlijden achtereenvolgens kinderloos, de laatste in 1430; Füips volgt op. In Luxemburg regeert een vrouw, Elizabeth; zij neemt in 1441 Füips aan voor momber (regent) om tegen de aanvallen van haar erfgenamen beschut te zijn. Füips verslaat de erfgenamen, en neemt na Elizabeth's dood in 1451 voor zichzelven bezit van het hertogdom.

Füips de Goede heeft met bewustheid naar het doel gestreefd,

2

Sluiten